Studia Psychologica

Wskazówki edytorskie

 
 
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO,
CZASOPISMO STUDIA PSYCHOLOGICA JEST W TRAKCIE WPROWADZANIA ZMIAN. CHWILOWO NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH ARTYKUŁÓW. DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ.
REDAKCJA SP
 
 
 
 
Warunki ogólne 
 1. Studia Psychologica to czasopismo psychologiczne adresowane do pracowników naukowych i studentów zainteresowanych osiągnięciami współczesnej psychologii, a także psychologów praktyków.
 2. W Studia Psychologica mogą być publikowane artykuły prezentujące wyniki analiz teoretycznych i empirycznych, prace przeglądowe, recenzje publikacji psychologicznych, sprawozdania z konferencji, sesji naukowych, doniesienia na temat interesujących badań prowadzonych w innych krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych.
 3. Przekazanie materiałów do Studia Psychologica jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. 
 4. Teksty należy nadsyłać zarówno w wersji elektronicznej na adres mailowy: studia_psychologica@uksw.edu.pl, jak i w wersji wydrukowanej na adres: Studia Psychologica, Instytut Psychologii UKSW, ul. Wóycickiego 1.3 blok. 14, 01-938 Warszawa.
 5. Poza tekstem artykułu autor przesyła wydrukowane Oświadczenie dotyczące statusu artykułu oraz praw autorskich. Oświadczenie można pobrać tutaj.
 6. Wraz z tekstem artykułu autor dołącza oświadczenie o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 7. Wszystkie materiały nadesłane do redakcji będą recenzowane. Recenzje są dwustronnie anonimowe – recenzenci nie znają autorów, a autorzy – recenzentów. Na podstawie recenzji redakcja podejmować będzie decyzję dotyczącą kwalifikacji artykułu do druku. Autor otrzyma recenzje i zostanie powiadomiony o decyzji Redakcji.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek językowych i zmian formalnych. W przypadku większych zmian artykuł będzie przesyłany Autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do uwag zawartych w recenzjach i dokonanie uzupełnień lub poprawek.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tekstu bez skierowania go do recenzji, jeśli artykuł nie spełnia standardów dotyczących przygotowania tekstu do publikacji.
 10. Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin itp.) odpowiedzialny jest autor artykułu.
 11. Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikacje naukowe umieszczone w Studia Psychologica mają 8 punkty.
 
Prace przekazywane do Studia Psychologica powinny spełniać następujące wymagania: 
 1. Artykuły empiryczne i teoretyczne powinny prezentować jasno i w sposób zwarty treści stanowiące przedmiot badań czy też rozważań psychologicznych. Artykuły przeglądowe powinny stanowić samodzielne całości i zawierać wskazanie celu, krytyczne stanowisko autora i wyraźne wnioski.
 2. Recenzje z krajowych i zagranicznych prac z zakresu psychologii, sprawozdania z konferencji i sesji naukowych, doniesienia na temat badań powinny być przedstawione w sposób syntetyczny, przejrzysty, ukazujący istotne elementy. 
 3. Redakcja przyjmuje teksty przygotowane w następujący sposób:
 • Tekst należy przygotować w programie Microsoft Office Word
 • Czcionka tekst głównego: Times New Roman, 12 pkt; podwójna interlinia tekstu
 • Marginesy: 2,5 cm (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word)
 • Wyrównanie tekstu (do lewej strony), za wyjątkiem tytułu i śródtytułów (poszczególnych części), które powinny być wyśrodkowane
 • Strony powinny być ponumerowane (począwszy od strony tytułowej); numeracja powinna być umieszczona w prawym górnym rogu strony
 • W tekście nie należy niczego podkreślać ani pogrubiać, nie należy stosować rozstrzelonego druku, nie należy dzielić wyrazów.
 
Kolejność poszczególnych części tekstu w artykule empirycznym:
 1. Strona tytułowa (zawiera: tytuł, imię i nazwisko autora, afiliację, ewentualnie źródło finasowania badań); poza stroną tytułową w pliku artykułu nie umieszczamy żadnych danych o autorach.
 2. Abstrakt i słowa kluczowe (zarówno abstrakt, jak i słowa kluczowe należy przygotować zarówno w języku polskim, jak i angielskim)
 3. Tekst artykułu, na który składają się:
 • wprowadzenie teoretyczne powinno zawierać prezentację dotychczasowego sposobu rozwiązywania problemu i kończyć się założeniami i hipotezami;
 • metoda prowadzonych badań powinna składać się z trzech części – osoby badane, sposób przeprowadzania badań, zastosowane narzędzia; w opisie metody należy podać informacje potwierdzające zgodność z etycznymi standardami (postępowania wobec osób badanych oraz wykorzystywania narzędzi i procedur autorstwa innych badaczy);
 • wyniki – informacje dotyczące uzyskanych rezultatów należy podać zgodnie z regułami APA
 • podsumowanie i dyskusja;
 • bibliografia;
 • przypisy – ograniczone do minimum powinny mieć numerację ciągłą
 • tabele i ryciny – powinny być przygotowane zgodnie ze standardami APA; proszę umieszczać tabele i ryciny bezpośrednio w tekście (w miejscu, w którym powinny się znaleźć w wersji wydrukowanej)
   
Prezentacja wyników w artykule:
Ze sposobem stosowania kursywy, cytowania, wykonywania tabel i rysunków oraz zapisem bibliografii można zapoznać się korzystając z opracowania przygotowanego przez Justynę Harasimczuk i Jana Cieciucha:
 
ZałącznikRozmiar
Oświadczenie Autorskie36 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach